Tag Archives: DEM là gì

Điều kiện DEM

DEM là gì

DEM là gì? DET là gì? Phí lưu container tại bãi của cảng (DEMURRAGE) – gọi tắt là DEM; Phí lưu container tại kho riêng của khách (DETENTION) – gọi tắt là DET; Phí lưu bãi của cảng (STORAGE)   DEM là thời hạn được phép lưu container tại bãi (tại cảng) miễn phí mà […]